Regulamin sklepu internetowego WorkingDogs.pl 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego, zwanego dalej „Sklepem” lub „Serwisem” dostępnego pod adresem www.workingdogs.pl jest Working Dogs Foundation z siedzibą w Łodzi ul. POW 17 lokal 8, 90-248 Łódź, NIP: 7252325047, e-mail: kontakt@workingdogs.pl wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łodzi w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001000649 zwany dalej „WorkingDogs.pl” oraz „Sprzedającym”. 
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z Serwisu.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
  1. Hasło – ciąg znaków wprowadzany przez Kupującego w trakcie rejestracji konta na stronie Sklepu Internetowego, ustalany samodzielnie i służący identyfikacji w trakcie uzyskiwania dostępu do założonego Konta;
  2. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna umożliwiająca Kupującym zapoznanie się z oferowanymi towarami przez Sprzedającego, a także z ich dostępnością i cenami. Platforma umożliwia także zawarcie umów sprzedaży;
  3. Kupujący – osoba fizyczną, która ukończyła 18 rok życia lub, która ukończyła 13 rok życia i posiada zgodę od opiekuna prawnego do zawarcia umowy (jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę ze Sprzedającym;
  4. Konto – zbiór zebranych i uporządkowanych danych Kupującego, jakie Kupujący udostępnił dobrowolnie w Serwisie, w celu utworzenia stałego profilu Kupującego. Konto umożliwia Kupującemu dokonywanie zakupów w Sklepie. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, chyba że Kupujący sam usunie Konto w dowolnym momencie lub Konto zostanie usunięte przez Sprzedającego ze względu na naruszenie Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
  5. Formularz Rejestracji – formularz znajdujący się na stronie internetowej Serwisu, który umożliwia założenie Konta w Serwisie po podaniu wymaganych danych.
  6. Formularz Zamówienia – formularz znajdujący się na stronie Serwisu, który umożliwia skorzystanie z opcji „Kup bez zakładania konta”. Formularz ten umożliwia dokonanie zakupu jednorazowego, bez konieczności zakładania stałego konta w Serwisie.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin;
  8. Produkt lub Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, która może być zakupiona przez Kupującego po złożeniu przez niego zapytania ofertowego;
  9. Newsletter – usługa oferowana przez Sprzedającego, polegająca na dystrybucji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) ofert handlowych, a także informacji o promocjach i wydarzeniach. Newsletter wysyłany jest jedynie wobec tych Kupujących, którzy dobrowolnie wyrazili zgodę na otrzymywanie tego typu wiadomości. Usługa newslettera jest świadczona bezpłatnie;
  10. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Konta lub Formularza Zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży Produktów wskazanych w zamówieniu. Proces złożenia zamówienia rozpoczyna się od momentu dodania przedmiotu zakupu do koszyka zamówień. Zamówienie jest potwierdzone i przyjęte do realizacji po otrzymaniu zwrotnej informacji od Sprzedającego.
  11. Polityka Prywatności – zapisy ustanowione przez Sprzedającego dotyczący przetwarzania oraz ochrony danych osobowych.
 4. Regulamin jest ogólnodostępny w zakładce „Regulamin sprzedaży” na stronie www.workingdogs.pl. Każdy odwiedzający Serwis ma swobodny dostęp do zapoznania się z treścią regulaminu.
 5. Sprzedawca w ramach Serwisu świadczy usługi konta, składania i realizacji zamówień w Sklepie oraz newsletter.
 6. Aby założyć Konto oraz korzystać z innych usług Serwisu, Kupujący zobowiązany jest do akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Dostarczenie towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę.
 9. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny (Internet), z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. korzystanie z przeglądarki internetowej min. Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3.0 lub innej, która wyświetla w pełni parametry Serwisu wraz z dostępem do regulaminu.
  2. odpowiednio skonfigurowany adres elektroniczny – poczta e-mail – do kontaktu ze Sprzedawcą.
 10. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w pracy i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Kupujący powinien zgłaszać pod adresem e-mail: kontakt@workingdogs.pl
 11. Wszystkie podane przez Sprzedającego ceny zawierają podatek VAT, są wyrażone w walucie polskiej (PLN) i nie obejmują kosztów dostawy.
 12. Na końcowy koszt zamówienia składa się cena produktu oraz koszt przesyłki, zależny od wybranej przez Klienta formy dostawy i zapłaty.
 13. Informacje o produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 15. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 16. Sprzedający dba, aby produkty oferowane na stronach Sklepu posiadały pełne i możliwie wyczerpujące opisy. Kupujący ma prawo złożyć bezpłatne zapytanie do Sprzedającego dotyczące produktu, a także zapisów Regulaminu, które zdaniem Kupującego są dla niego niezrozumiałe, z prośbą o wyjaśnienie.
 17. Sprzedający dba, aby produkty widoczne w ofercie Sklepu Internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostaje o tym poinformowany po złożeniu zamówienia.
 18. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie, Kupującemu przysługuje prawo do:
  1. częściowej realizacji zamówienia, poprzez zmianę produktu na inny, którego cena nie przewyższa ceny produktu zamówionego;
  2. wydłużonego oczekiwania na sprowadzenie dodatkowej partii towaru i pełną realizację zamówienia;
  3. odstąpienia w całości od zamówienia. Wpłacone środki na rzecz realizacji złożonego zamówienia zostają zwrócone Kupującemu na wskazany rachunek bankowy;
 19. Produkty oznaczone jako „produkt niedostępny w sprzedaży on-line, prezentacja produktu” nie podlegają sprzedaży wysyłkowej, a stanowią jedynie prezentację Oferty dotyczącej towarów dostępnych w sklepie stacjonarnym. 
 20. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
 21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 22. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Zakupu rzeczy w Sklepie Internetowym można dokonać poprzez rejestrację w Serwisie i utworzeniu stałego konta, które ułatwi zakupy w przyszłości, jak i poprzez opcję zakup jednorazowy, który nie wymaga rejestracji i zakładania konta w Serwisie.
 23. Aby zarejestrować się w Sklepie należy przejść procedurę rejestracji oraz wprowadzić indywidualne hasło i login.
 24. Klientów korzystających z usług Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane. Zakazane jest także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia funkcjonowaniu Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
 25. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 
 26. Zmiany w Regulaminie zostaną przeprowadzone z powiadomieniem wszystkich zarejestrowanych użytkowników drogą mailową. Wówczas, zarejestrowany użytkownik ma prawo do podjęcia decyzji o wyrejestrowaniu Konta z systemu teleinformatycznego Sprzedającego lub rezygnacji z dokonanego zamówienia (wówczas zostają zwrócone wpłaty dokonane przez Kupującego na rzecz realizacji zamówienia) lub akceptacji zmian i kontynuowania realizacji umowy.

§2 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Sklepu jest Sprzedający – Working Dogs Foundation z siedzibą w Łodzi ul. POW 17 lokal 8, 90-248 Łódź, NIP: 7252325047, e-mail: kontakt@workingdogs.pl Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane i przetrzymywane przez Administratora przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub przez okres wskazany przez przepisy prawa. 
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane mogą być przekazane takim podmiotom jak księgowość zewnętrzna, serwis transakcyjnym, bank, firma kurierska lub zewnętrzny dział prawny w celu wykonywania obowiązków rachunkowych, transferowych, dostawy lub w celu wyjaśniania problemów prawnych, które mogą dotyczyć pośrednio lub bezpośrednio Kupującego.
 4. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679.
 5. Korzystanie z Serwisu jest szyfrowane – logowanie, rejestracja, przeglądanie – poprzez korzystanie z bezpiecznego szyfru SSL.
 6. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu, będzie wysyłany przez Administratora Newsletter, zawierający informacje o akcjach promocyjnych, wydarzeniach etc. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 8. Kupującemu przysługuje prawo, do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez powiadomienie nas drogą mailową, poprzez adres e-mail: kontakt@workingdogs.pl lub przez samodzielne działanie poprzez usunięcie konta z serwisu Sklepu workingdogs.pl
 9. Kupujący ma prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania dotyczących danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć drogą mailową na adres kontakt@workingdogs.pl Niezwłocznie po złożeniu sprzeciwu, zostanie wstrzymane przetwarzanie danych osobowych Kupującego za wyjątkiem odstępstw wskazanych w art. 21 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenie sprzeciwu co do przetwarzania danych Kupującego, może uniemożliwić lub utrudnić Administratorowi danych prawidłowe wykonywanie uprawnień Kupującego w zakresie rękojmi lub gwarancji na zakupione produkty.
 11. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i portali internetowych używając bannera lub linku, gdzie Kupujący przechodzi na inną stronę internetową, należącą do innego właściciela.
 12. Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, jednakże w Serwisie mogą znajdować się skrypty śledzące ruch na stronach, wbudowane w wtyczki z których korzysta Sklep. 
 13. Sklep korzysta z plików Cookies (dokładniejsza informacja znajduje się w ustanowionej przez Administratora Polityce Prywatności).
 14. Dodatkowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajdują w przyjętej przez Administratora Polityce Prywatności. Przed zaakceptowaniem regulaminu prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi Polityki Prywatności oraz ochrony danych osobowych.
 15. Więcej informacji na temat polityki przetwarzania danych znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.

§3 PRODEDURA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, poprzez stronę internetową www.workingdogs.pl.
 2. Składanie zamówień polega na wyborze przez Kupującego Produktu z oferty Sklepu Internetowego.
 3. Informacja o dostępności produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu Towaru.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia lub założenie Konta w Serwisie.
 5. Założenie Konta w Serwisie wymaga od Kupującego wypełnienia Formularza Rejestracji poprzez wprowadzenie odpowiednich i zarazem wymaganych danych (w tym także dane osobowe). Poprzez rejestrację Konta Kupujący ustala indywidualny login oraz hasło. Ponadto, założenie Konta przez Kupującego wymaga zaakceptowania Regulaminu, oraz zapoznania się z Polityką Prywatności. 
 6. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowy o świadczenie usług na czas nieokreślony. Kupującemu przysługuje w każdej chwili prawo do wypowiedzenia umowy.
 7. Rozwiązanie umowy następuje poprzez:
  1. Samodzielne usunięcie Konta przez Kupującego poprzez podjęcie odpowiednich działań w ustawieniach Konta;
  2. Złożenie Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia, zawierającego imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail, w którego treści Kupujący oświadczy w sposób niebudzący wątpliwości, że chce rozwiązać umowę o świadczenie usług jakie świadczy Sprzedawca.
  3. Złożenie odpowiedniego oświadczenia Kupującemu przez Sprzedającego o wypowiedzeniu umowy drogą mailową w przypadku naruszenia regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
 8. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni od momentu powiadomienia o woli rozwiązania umowy.
 9. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Kupujących korzystających ze Sklepu Internetowego w formule ”Kup bez zakładania Konta”. W takim przypadku, Kupujący przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wprowadzenie niezbędnych informacji, koniecznych do wykonania umowy. Ponadto, Kupujący powinien zaakceptować Regulamin, oraz zapoznać się z Polityką Prywatności.
 10. 3.10.Przed złożeniem zamówienia Sprzedający udostępnia Kupującemu informacje o łącznej cenie towarów objętych zamówieniem oraz kosztach dostawy.
 11. Zawarcie Umowy poprzedza  wypełnienie przez Kupującego Formularza Zamówienia . Nieprawidłowo wypełnione Formularze Zamówienia nie będą rozpatrywane.
 12. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
 13. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu jego zamówienia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez Sprzedającego w ciągu 48 godzin, przyjmuje się, że zamówienie nie jest realizowane. Wówczas klientowi przysługuje prawo ponownego złożenia zamówienia na wybrany produkt.
 14. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy stronami. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 15. Zamawiający posiadający adres elektroniczny (e-mail) podany przy składaniu zamówienia, informowani są o statusie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 16. Umowa wygasa i traci swoją moc z chwilą, gdy zamówienie zostaje anulowane lub umowa zostaje wykonana lub traci moc wiążącą z innych przyczyn przewidzianych prawem.
 17. Serwis może być niedostępny dla Kupujących podczas jego okresowej konserwacji oraz w razie awarii.
 18. W celu złożenia Zamówienia Kupujący:
  1. wybiera Produkt, który ma być przedmiotem umowy sprzedaży,
  2. wybiera miejsce odbioru Produktu,
  3. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym,
  4. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących złożonego zamówienia
  5. potwierdza jako wiążące go, postanowienia Regulaminu i Polityką Prywatności.
  6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.

§4 DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Dostawa zamówień odbywa się ubezpieczoną przesyłką realizowaną przez firmę kurierską InPost. 
 2. Czas wysyłki produktów wynosi do 48 godz. 
 3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 4. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od wartości towaru i rodzaju płatności wybranej przez Kupującego i wynosi:
 5. InPost:
  1. InPost Paczkomaty 24/7 18 PLN.
  2. InPost Paczkomaty 24/7 za pobraniem 22 PLN.
  3. InPost Paczkomaty 24/7 – Paczka w weekend 27 PLN.
  4. InPost Kurier 25 PLN.
  5. InPost Kurier za pobraniem 30 PLN.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać towary pozbawione wad.
 7. Klient ma możliwość sprawdzenia zawartości otrzymanej za pośrednictwem usługi kurierskiej przesyłki.
 8. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Jeżeli Sprzedający i Kupujący zastrzegą inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z tą samą chwilą.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana zostaje przesłana przez Sprzedawcę Kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.
 10. W przypadku uszkodzenia towaru Kupujący ma prawo w obecności kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić kurierowi. Koszt transportu ponosi Sprzedający. W momencie otrzymania towaru przez Sprzedającego, towar zostaje wymieniony na nowy, a przesyłka zostaje ponownie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować według zasad gwarancji.

§5 ZWROTY

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Do towaru, który podlega zwrotowi należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży (paragon fiskalny lub fakturę VAT) oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać Sprzedawcy drogą mailową, na adres kontakt@workingdogs.pl lub drogą korespondencyjną razem ze zwrotem towaru.
 4. Należność za zakup towaru zostaje przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub przesłana przekazem pocztowym na adres podany przez Kupującego w zamówieniu, w ciągu 14 dni roboczych od daty zwrotu towaru Sprzedającemu
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Sprzedającego, na podstawie art. 34 § 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 wraz. Póź. Zm.) za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar przed odesłaniem go do Sprzedawcy.
 7. Koszty dostarczenia towaru do Sprzedawcy leży po stronie kupującego.

§6 REKLAMACJA I WYMIANA

 1. Reklamacje należy składać na adres kontakt@workingdogs.pl lub telefonicznie.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. Produkty mogą posiadać dodatkową gwarancję producenta, importera bądź sprzedającego obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub na karcie produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Adres punktu udzielającego gwarancji znajduje się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 4. Reklamacja zostaje rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego towaru przez Sprzedającego.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu uszkodzony produkt bezpośrednio do siedziby Sprzedającego, w celu jego wymiany lub naprawy, albo w celu realizacji zwrotu środków. Produkt należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do siedziby Sprzedającego.
 6. W przypadku gdy reklamacja obejmuję wadę produktu, którą można bez nadmiernych niedogodności usunąć lub wymienić produkt na nowy, żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu. Ograniczenia wskazane powyżej nie mają zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana. Naprawa rzeczy lub wymiana następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni.
 7. W przypadku, gdy wymiana towaru na wolny od wad nie jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu środków poniesionych przez Kupującego w celu zakupu towaru. Należność za zwrot towaru zostaną przelane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przesłane przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta.
 8. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Sprzedający. 

§7 PŁATNOŚĆ

 1. Przy zakupie produktów na stronie internetowej Sklepu dopuszczalna jest płatność w następujący sposób:
  1. poprzez zintegrowany ze stroną system płatności PayU, przy czym Sprzedawca zastrzega możliwość zastąpienia tego systemu innym systemem bez konieczności zmiany Regulaminu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności przez Sprzedającego (wpływ na rachunek bankowy).
  2. za pobraniem (gotówką przy odbiorze)
 2. Po wykonaniu usługi Sprzedawca wystawi fakturę VAT potwierdzającą wykonanie Usługi lub paragon (wedle wyboru Użytkownika). W pierwszym w ww. przypadków, Użytkownik poda dane umożliwiające wystawienie faktury, tj. imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika, adres, a także numer NIP.
 3. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru faktury jako sposobu potwierdzenia realizacji zamówienia, złożenie zamówienia przez Użytkownika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie przez Użytkownika faktur VAT, faktur pro-forma oraz faktur korekt, a także (w razie potrzeby) duplikatów ww. faktur – drogą elektroniczną. Faktury VAT w formie papierowej zostanie dołączona do wysłanego towaru.
 4. Koszty transportu wyszczególnione zostały na stronie Sklepu w paragrafie 4 tego regulaminu oraz w zakładce koszty i sposoby dostawy, koszty te zostaną automatycznie naliczone podczas składania zamówienia.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kupującego.
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważny lub bezskuteczny, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 5. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. Przystępując do korzystania z Serwisu użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie oraz jakichkolwiek dobra osobiste i majątkowe osób trzecich.
 7. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, tj.: Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem opłat obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 8. Użytkownikom Serwisu zabrania się kopiowania, rozpowszechniania treści Serwisu oraz udostępniania Serwisu w części lub w całości w celach komercyjnych.
 9. Umowa sprzedaży produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.