ZARZĄD

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami Fundacji. Ma również za zadanie sporządzać sprawozdania z działalności Fundacji oraz przygotowuje projekty programów działania Fundacji przy wsparciu Członków Rady Fundacji. 

Maciej

Prezes Zarządu Fundacji Working Dogs

 

 

Od około 3 lat próbuje „dogadać” się z Dorą – szorstkowłosym wyżłem niemieckim. To właśnie Dora zasiała w nim niepoznaną wcześniej pasję do pracy z psami, która teraz przeradza się w piękny projekt, na którym mogą skorzystać inni. W grudniu 2021 roku do tego stada dołączył jeszcze owczarek belgijski Malinois o imieniu Spy i już właściwie od tego czasu kierunek ścieżki, którą podążał Maciej zaczął zmierzać w zupełnie inną stronę.

 

 

Maciek ma ogromne doświadczenie w budowaniu długofalowych relacji biznesowych. Przez ostatnie lata zajmował wysokie stanowisko w dużej korporacji i wszystkie te doświadczenia chciałby przekłuć w coś dobrego. 

 

W Fundacji jest odpowiedzialny za zbieranie funduszy na realizację celów statutowych oraz relacje z otoczeniem biznesowym tj. partnerami instytucjonalnymi czy sponsorami. Jak to wygląda w praktyce? Maciek wykorzysta wszystkie przez lata rozwijane umiejętności, aby pozyskać środki finansowe na edukację dzieci i młodzieży, przyszłych i obecnych przewodników psów, by psom w tych trudnych czasach żyło się lepiej.

RADA FUNDACJI

Na straży realizacji celów statutowych stoi Rada Fundacji, której głównym zadaniem będzie ocena bieżącej działalności Fundacji. W efekcie Rada będzie odpowiedzialna za przedstawianie odpowiednich uwag i wniosków Prezesowi Fundacji, a także ustalanie głównych kierunków działalności Fundacji i kontrolę ich realizacji.

PIOTR

Członek Rady Fundacji

Założyciel marki Working Dogs Gear, pomysłodawca i współtwórca Fundacji Working Dogs, założyciel IKEM Tactical Training oraz jeden z najlepszych instruktorów strzelania w Polsce.

Prywatnie jest przewodnikiem i trenerem swoich dwóch owczarków belgijskich Malinois – legendarnego Anubisa oraz Sagi, którą czeka równie świetlana przyszłość.

 ANNA

Członek Rady Fundacji

Jest miłośniczką zwierząt,  od lat wspiera różne fundacje zajmujące się ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt w Polsce.

Na co dzień jest adwokatem i doktorem nauk prawnych. Pracę doktorską broniła w Katedrze Prawa Karnego Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Łódzkiego.

ANETA

Członek Rady Fundacji

Lubi zwierzęta i ma niezwykle artystyczną duszę. Na co dzień opiekuje się swoim pierwszym psem Bunią – 3 letnią suczką (na zdjęciu) oraz dwoma kotami.

„Dom bez psa był jakiś taki pusty. A życie bez psa jest trochę jak szafa bez szuflady, niby wszystko w porządku, ale czegoś bardzo brakuje.” – ten cytat Adama Wajraka idealnie oddaje jej stosunek do zwierząt. 

Cele statutowe WDF
 1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, w tym opieka nad nimi,
 2. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
 3. Ochrona środowiska naturalnego i ochrona zwierząt,
 4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt,
 5. Prowadzenie specjalistycznych szkoleń psów do służby policyjnej, wojskowej, dla osób niewidomych, asystujących oraz do ochrony osobistej, a także działań edukacyjnych dla właścicieli takich psów z zakresu specyficznych potrzeb takich psów, koniecznej regeneracji i odpoczynku, sposobu żywienia i częstotliwości dalszych szkoleń,
 6. Powszechna edukacja ekologiczna, szczególnie ukierunkowana na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
 7. Działania na rzecz ochrony zwierząt towarzyszących, udomowionych i gospodarskich,
 8. Działania na rzecz ochrony gatunków dziko żyjących,
 9. Szkolenie psów, także bezdomnych: zapewnienie im noclegu, wyżywienia, opieki weterynaryjnej, opieki trenerskiej,
 10. Wspieranie innych organizacji pozarządowych w zakresie przyjęcia pod opiekę zwierząt, wymagających szkolenia, przygotowanie ich do adopcji,
 11. Działalność adopcyjna psów: znajdowanie psom nowych opiekunów,
 12. Tworzenie materiałów edukacyjnych dla właścicieli psów – przyszłych i obecnych,
 13. Współpraca z lokalnymi władzami w zakresie przyjmowania psów z problemami behawioralnymi pod opiekę,
 14. Propagowanie i organizacja wolontariatu,
 15. Spotkania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych propagujące prawidłowe postępowanie z psami i innymi zwierzętami,
 16. Inicjowanie i wspieranie nowych rozwiązań dotyczących opieki i treningów psów,
 17. Upowszechnianie i ochrona praw zwierząt,
 18. Propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt,
 19. Pomoc placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpraca z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym,
 20. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej oraz właściwymi instytucjami.
 21. Organizowanie i prowadzenie azylów, ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz schronisk dla zwierząt,
 22. Edukacja, treningi psów i szkolenia w zakresie tropienia i poszukiwania osób oraz rzeczy,
 23. Pomoc w tropieniu i poszukiwaniu zaginionych osób i rzeczy z udziałem psów.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji:

  1. organizowanie i finansowanie obozów szkoleniowych dla psów, zajęć z trenerami
  2. wyposażanie placówek pomocy zwierzętom, schronisk czy placówek weterynaryjnych w sprzęt, leki, karmę, niezbędne akcesoria,
  3. organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, spotkań z dziećmi i młodzieżą,
  4. organizowanie i finansowanie zajęć z dogoterapii,
  5. organizowanie i finansowanie szkoleń, treningów, warsztatów dla opiekunów zwierząt,
  6. wspieranie badań naukowych,
  7. pomoc finansową i rzeczową,
  8. pomoc zwierzętom bezdomnym poprzez prowadzenie placówki adopcyjnej, zapewnienie zwierzętom bezdomnym opieki weterynaryjnej oraz poszukiwanie rodzin adopcyjnych,
  9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych, udział w konferencjach,
  10. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek zajmujących się opieką nad psami
Dane rejestrowe

Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 17 lokal 8, 90-248 Łódź

KRS: 0001000649,

NIP: 7252325047

REGON: 523572823,

PLN 29 1140 2004 0000 3402 8303 5654
EUR 67 1140 2004 0000 3212 1786 6748

KONTAKT

Working Dogs
Ul. POW 17 lokal 8,
90-248 ŁÓDŹ

kontakt@workingdogs.pl

FOLLOW US

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i jako pierwszy dowiedz się o tym, co słychać w WDF

 • newsy/eventy/seminaria 
 • tipy szkoleniowe 
 • promocje/produkty